Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

19.04.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 19-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi.

Döwlet...

Senagat” PTB-niň önümçilik karz goýumlary barada.

"Senagat“ Paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ykdysadyýetiñ döwlete dahylsyz bölegine hyzmat etmek boýunça karz syýasaty ykdysadyýetiň hususy bölegindäki edara görnüşli we şahsy taraplaryň, ýagny hususy kärhanalaryň, telekeçileriň we raýatlaryň...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz