Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si

21.02.2018

Mary, 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 21-i (TDH). Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sa­pa­ry bi­len Ma­ry we­la­ýa­ty­na ug­ra­dy, bu ýer­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di.

Ma­ry şä­he­ri­niň ho­wa men­zi­lin­de döw­...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
​16.02.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 16-y (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz