Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

09.11.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  noýabr aýynyň 9-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Onda şu ýylyň on...

Töleg terminallaryny gurnamak üçin hödürlenmeli resminamalaryň

SANAWY

Hususy telekeçi – şahsy taraplar üçin:

  1. Terminaly gurnamak barada arza ýa-da ýuz tutma haty;
  2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;
  3. Pasportyň nusgasy;
  4. Hususy telekeçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz