Ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygy durmuş abadançylygynyň derejesine baglydyr

11.01.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 11-y (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet ykdysady we durmuş syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, täze taslamalara hem-de milli...

Ýurdumyzyň telekeçileri Hormatly Prezidentimiziň olar üçin döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ugur alyp, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda özleriniň saldamly goşantlaryny goşýarlar. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy bilen soňky birnäçe ýyllaryň dowamynda daşary ýurtlardan import edilýän önümleriň ornuny tutýan önümçilikleri ýola goýmak...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz