Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.03.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň mart aýynyň 15-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda hökümet agzalary bilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem döwlet...

ÖSÜŞIŇ ÝOLLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Mähriban Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik başlangyçlary we taýsyz tagallalary netijesinde amala aşyrylýan ykdysady özgertmelerde bank we maliýe ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreler aýratyn orun tutýar. Çünki ykdysadyýetiň ösüşini bank ulgamsyz göz-öňüne getirmek mümkin däl....

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz