Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Mahabat

  

Hormatly ildeşler!

“Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky hyzmatlaryň giň mümkinçiliklerini hödürleýär!

     Ýurdumyzyň her bir maşgala agzalaryna niýetlenen täze “Maşgala” bank kartynyň hyzmatyny hödürleýäris. “Maşgala” bank karty maşgalanyň islendik agzalaryna - mekdep okuwçylaryna, talyplara, öý hojalykçy zenanlarymyza, ýaşulylarymyza we beýleki maşgala agzalarynyň gündelik ulanmagyna mümkinçilik berýär. Maşgalanyň agzalaryna açylýan “Maşgala” bank karty esasy göz öňünde tutulan  “Altyn Asyr” bank kartyna birikdirilýar. “Maşgala” bank kartynyň üsti bilen aşakdaky amatlyklardan peýdalanyp bilersiňiz:

- “Maşgala” bank kartynyň üsti bilen hyzmatlaryň dürli görnüşleri  ýa-da  satyn alynan harytlar boýunça nagt däl görnüşinde  hasaplaşyklary geçirmek;

- Alynan karz serişdeleriniň esasy bergisini we oňa hasaplanan göterimlerini bankomatlaryň üsti bilen töleg etmek;

-Internet hyzmatlarynyň mümkin bolan islendik ýerinden kompýuter enjamlarynyň  ýa-da öýjükli telefonlaryň üsti bilen özüniň kart-hasaby boýunça “internet-bank” hyzmatlaryndan peýdalanyp tiz we amatly nagt däl hasaplaşyklaryny geçirmek;

-SMS  arkaly  bank  kartynyň  hasabyndaky  hereketleri  barada  maglumat  almak;

- Bankomatlardan  we  terminallardan  nagt  pul  almak;

-Müşderi islegine görä arzasy boýunça ýa-da Internet-banking hyzmaty arkaly “Maşgala” bank kartynyň hepdelik sarp ediljek pul mukdarynyň möçberini kesgitläp biler.

 - “Maşgala” bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde  öý we öýjükli aragatnaşyk TM CELL, CDMA, internet, IP-telewideniýe we saglyk ätiýaçlandyryş tölegleri  geçirmek ýaly hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler.

-“Maşgala” bank kartyny açmak üçin “Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň Baş edarasyna hem-de şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Siziň gelejegiňiz biziň bilen!

 

 

 

 

Aşgabat şäheriniň awtobuslarynyň elektron ýol töleglerini ýola goýmak

           

Nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak we kämilleşdirmek maksady bilen,  “Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň buýurmasy esasynda çykarylan ýol kartlaryň üsti bilen  Aşgabat şäheriniň awtobuslarynyň ýol töleglerini hasaplaşmak üçin täze hyzmaty girizdi.

Elektron ýol kartlarynyň üç görnüşi bolup, olary Aşgabat şäheriniň poçta bölümlerinden satyn alyp bolýar, ýagny umumy, mekdep okuwçylary, şeýle hem pensionerler üçin niýetlenilendir. Täze kartlar elektron gapjyk ýörelgesi esasynda hem hereket edýär. Olar hasaplaýjy enjamlar (walidator) bilen özara galtaşanda pul serişdeleri awtomatik ýagdaýda alynýar. Ol enjamlar paýtagtyň şäher içi ugurlarynda gatnaýan awtobuslarynda gurnalandyr.

Kartlary poçta bölümlerinde, şeýle hem paýtagtymyzyň ähli baş banklarynda we olaryň şahamçalarynda hem-de söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň birnäçesinde hyzmat edýän ýörite terminallarda dolduryp bolýar.

 

 

 Hormatly ildeşler!

“Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky hyzmatlaryň giň mümkinçiliklerini hödürleýär!

“Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky  ýyllyk  6 göterim möçberi bilen  “Goýum bank kart” atly täze kart hyzmatyny hödürleýär. Siz bu goýum bank kartynyň üsti arkaly aşakdaky amatlyklardan peýdalanyp bilersiňiz:

 

 • “Goýum bank kartyna” çäklendirilmedik möçberde nagt pul serişdeleri goýmaga we islendik wagtda ähli möçberini Bankdan yzyna almaga;
 • Söwda we hyzmat ediş nokatlarynda nagt däl hasaplaşyklary geçirmek;
 • “Goýum bank kartynyň” bankomtlardan nagt pul almak hem-de “Internet bank” we “Mobil bank” hyzmatlarynyň üsti bilen degişli edara gitmezden öýjükli telefonlaryň hyzmaty, «Türkmentelekom»  döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän internet hyzmaty, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hödürleýän internet, öý telefon we IP-TV hyzmatlary üçin tölemek, ipoteka karzlaryny gaýtarmak we olaryň göterimlerini tölemek, müşderiniň öyjükli telefonlaryna SMS arkaly bank kart üsti bilen geçirilen amallary boýunça habar bermek ýaly mümkinçiliklerden peýdalanyp bilner;

“Goýum bank kartyny” açmak üçin “Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň Baş edarasyna hem-de şahamçalaryna ýüz tutyp bilersiňiz. 

Biziň salgymyz: Aşgabat ş., S.Türkmenbaşy şaýoly 126 jaýy. Telefon: (993)(12) 45-63-26.

 

 

 

“Senagat” Paýdarlar Täjirçilik banky 2016-njy ýylyň  1-nji iýulyndan şu  aşakdaky hyzmatlar boýunça girizilýän ýygymlary barada habar berýär:

 

                  Hyzmatlaryň we amallaryňň görnünüşleri                                     Hyzmatyň nyrhy

Töleg kartlarynyň üsti bilen bankomatlardan we terminallardan nagt pul

                     serişdelerini almak üçin ýygymy                                                          1%

Töleg kartlarynyň üsti bilen bankomatlardan we terminallardan nagt däl

           pul serişdeleriniň bir geçirimi üçin (tranzaksiýa) ýygymy                                 20 teňňe

 

Paýnamalary satyn almak isleýän paýdarlar we müşderler doly maglumatlary almak üçin 45-31-33 (1061,1173,1093), 22-46-12 belgili telefonlara jaň edip alyp bilersiňiz.Senagat” Paýdarlar Täjirçilik banky, ýönekeý atly paýnamalarynyň 18-nji göýberlişini satýandygy barada habar berýär. Ýagny, bir paýnamanyň nominal bahasy 20 manat.

 

 “Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky şu aşakdaky görnüşli karzlary we ilatyň goýumlary Size hödürleýär:

 

Siziň hyzmatyňyzda:

Karzlar :

 • Dürli maksatly karzlar : telekeçilere we hususy kärhanalara önümçilik maksatlaryna (enjamy, çig maly, tehnologiýany satyn almak üçin), gurluşyk, täzeden  dikeldiş, önümçilik desgalaryny bejermek maksatlaryna, gurluşyk tehnikalaryny, ýük  we gulluk awtoulaglaryny satyn almak üçin, hyzmatlary üçin, maldarçylygy öşdürmeklik üçin, täjirçilik (söwda), ipoteka, sarp ediş  karzlary - ýyllyk 8%-den 15%-me çenli;
 • Türkmenistanyñ Prezidentiniñ  “Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda” kararyna laýyklykda ýeñillikli ýyllyk 5%-li uzak möhletli  karz;
 • Türkmenistanyñ Prezidentiniñ "Türkmenistanda ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hakynda" kararyna laýyklykda ýaş maşgalalara ýeňillikli ýyllyk 1%-li uzak möhletli  karz;
 • Türkmenistanyñ Prezidentiniñ “Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” kararyna laýyklykda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli ýyllyk 1%-li we 5%-li uzak möhletli  karz.

 

Ilatyň goýumlar :

 

 • „TÄZE MANAT-TÄZE DURMUŞ“ atly möhletli goýum - ýyllyk 10 %, möhleti  1 ýyl, goýumyň iň pes möçberi  2 000 manat ;
 • „ÇAGALARA NIÝETLENEN MAKSATLY GOÝUM  - ýyllyk 6 %  , möhleti  çaga kämillik ýaşyna ýetýänçä;
 • „ENE-ATALAR HAKYNDA ALADA“ atly möhletli goýum – ýyllyk 10%, möhleti 6 aýdan 1 ýyla çenli;
 • „HALKYÑ SAGLYGY-WATAN BAÝLYGY“ atly möhletli goýum – ýyllyk 5%, möhleti 6 aýdan 1 ýyla çenli;
 • „ÇAGALAR-BIZIÑ  GELJEGIMIZ“ atly möhletli goýum - ýyllyk 7 % , möhleti -1 ýyl;
 • “BÄHBITLI” atly möhletli goýum - goýumyň iň pes möçberi  1000 manat :
 • 1 aý möhlet bilen goýlan goýuma –ýyllyk 1,5% ;
 •  3 aý möhlet bilen goýlan goýuma –ýyllyk 3% ;
 •     6 aý möhlet bilen goýlan goýuma –ýyllyk 4,5% ;
 •     9 aý möhlet bilen goýlan goýuma –ýyllyk 7% ;
 • 12aý möhlet bilen goýlan goýuma –ýyllyk 9% girdeji;

 

 • „TALAP EDILÝÄNÇÄ GOÝUM“ - ýyllyk 0,5 % girdeji tölenip, goýumçy öz goýumyny islendik wagty alyp bilýär.

Şeýle hem, bank tarapyndan goýberilýän   “Altyn Asyr” töleg kartlarynyň üsti bilen bankomatlardan nagt pul almak,  hyzmatlaryň dürli görnüşlerine we satyn alnan harytlar boýunça nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary geçirmek, şeýle hem daşary ýurtlarynda dürli hasaplaşyklary amala aşyrmak, hususan-da, söwda we hyzmatlar ulgamynda harytlar, hyzmatlar, internet arkaly petekleri satyn almak, otelleriň öňünden tölegleri, okuw we syýahatçylyk maksatly amatly töleg serişdesi bolan VISA : Electron, Classic, Business, Gold we MasterCard : Maestro, Standart, Gold, Business bank kartlaryny peýdalanyp bilersiňiz.

“Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ornaşdyran maglumat amal terminallarynyň üsti bilen nagt we nagt däl görnüşinde öý we öýjükli aragatnaşyk TM CELL, MTS, CDMA we internet tölegleri  geçirmek ýaly hyzmatlaryny Size hödürleýär.

 

“Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň merkezi dolandyrma edarasynda we  ähli welaýat şahamçalarynda bankymyzyň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz!

 

 

Siziň gelejegiňiz biziň bilen!

Biziň hyzmatlarymyz