Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

14.12.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 14-y (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň beýleki maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşyna hem-de...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

06.12.2018

Aşgabat-Sankt-Peterburg, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 6-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.12.2018

Aşgabat, 2018-nji ýyllyň dekabr aýynyň 4-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 11 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi. Mejlisiň barşynda degişli...

Türkmenistanyň Mejlisi 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetini kabul etdi

01.12.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 1-y (TDH). Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň dördünji maslahaty boldy, onda birnäçe täze kanunlar we kadalaşdyryş-hukuk namalary kabul edildi. Maslahata hökümet agzalary, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

30.11.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň noýabr aýynyň 30-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti we bilim ulgamyny ösdürmek, oba hojalygynda özgertmeleriň dowam etdirilişi bilen bagly meselelere...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

23.11.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň noýabr aýynyň 23-i (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen Döwlet we Milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna garaldy....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.11.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň noýabr aýynyň 16-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

09.11.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  noýabr aýynyň 9-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Onda şu ýylyň on...

Töleg terminallaryny gurnamak üçin hödürlenmeli resminamalaryň

SANAWY

Hususy telekeçi – şahsy taraplar üçin:

  1. Terminaly gurnamak barada arza ýa-da ýuz tutma haty;
  2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;
  3. Pasportyň nusgasy;
  4. Hususy telekeçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

02.11.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  noýabr aýynyň 2-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde Prezident maksatnamasynyň hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň beýleki maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişiniň...

Biziň hyzmatlarymyz