Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

19.04.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 19-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi.

Döwlet...

Senagat” PTB-niň önümçilik karz goýumlary barada.

"Senagat“ Paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ykdysadyýetiñ döwlete dahylsyz bölegine hyzmat etmek boýunça karz syýasaty ykdysadyýetiň hususy bölegindäki edara görnüşli we şahsy taraplaryň, ýagny hususy kärhanalaryň, telekeçileriň we raýatlaryň...

Nagt däl hasaplaşyklary kämilleşýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysady we durmuş taýdan barha kuwwatlanýan ýurdumyzda halkymyzyň bank hyzmatlarynyň mümkinçiliklerinden ösen döwrüň talaplaryna laýyklykda peýdalanyp bilmegi üçin giň mümkinçilik döredilýär. Bu işleriň ählisi halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek ugrunda uly...

Ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

18.04.2019

Türkmenbaşy, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 18-i (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly...

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdiler

17.04.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 17-i (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler geçirildi.

Ýokary...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

12.04.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 12-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi we amala aşyrylan işlere baha...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

05.04.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 5-i (TDH).Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda döwlet durmuşynyň birnäçe meselelerine garaldy, milli...

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

29.03.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň mart aýynyň 29-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.03.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň mart aýynyň 15-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda hökümet agzalary bilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem döwlet...

ÖSÜŞIŇ ÝOLLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Mähriban Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik başlangyçlary we taýsyz tagallalary netijesinde amala aşyrylýan ykdysady özgertmelerde bank we maliýe ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreler aýratyn orun tutýar. Çünki ykdysadyýetiň ösüşini bank ulgamsyz göz-öňüne getirmek mümkin däl....

Biziň hyzmatlarymyz