Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde gazy gaýtadan işlemek, aragatnaşyk we bilim ulgamlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

23.06.2017

 

 Aşgabat, 23-nji iýun (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna,...

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamy boýunça wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

22.06.2017

 

Aşgabat, 22-nji iýun (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet pul-karz syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de bu ulgamda...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.06.2017

Aşgabat, 16-nji iýun (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de resminamalaryň taýýarlanylan taslamalaryna...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler

13.06.2017

 

Aşgabat, 13-nji iýun (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza iş sapary bilen gelen Birleşen Milletler...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow EKSPO-2017-de Türkmenistanyň sergi merkezini açdy

10.06.2017

 

Astana, 10-nji iýun  (TDH). Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, ylmy edaralarynyň hem-de önümçilik kärhanalarynyň birleşdirilen iri möçberli sergisiniň ýaýbaňlandyrylan EKSPO-...

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi

10.06.2017

 

Aşgabat, 10-nji iýun (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna bolan iş saparyny tamamlap, paýtagtymyzyň Halkara howa...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada Bütindünýä serginiň açylyş dabarasynyň hormatly myhmany boldy

09.06.2017

 

Astana, 9-njy iýun  (TDH). Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Gazagystan Respublikasyna ugrady. Milli Liderimiz bu ýere “Astana EKSPO —...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hyzmatdaşlygy, senagaty ösdürmek hem-de Aziada-2017-ä taýýarlyk meselelerine garaldy

09.06.2017

 

Aşgabat, 9-njy iýun (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri...

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maslahat geçirdi.

06.06.2017

 

Aşgabat, 6-nji Iýun  (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň maliýe-ykdysady we bank toplumynyň, şeýle hem aýry-aýry ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

26.05.2017

 

Onda döwlet durmuşyna degişi möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen...

Biziň hyzmatlarymyz