Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

18.02.2017

Aşgabat, 18-nji fewral (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlis ýakyn döwür üçin ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň konsepsiýasyny, şeýle hem aýry-aýry meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlandy....

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi

15.02.2017

 

Aşgabat, 15-nji fewral (TDH). Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen döwlet Baştutanynyň ählihalk saýlawlarynyň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

07.02.2017

Aşgabat, 7-nji fewral (TDH). Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine bagyşlanan nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, taryhy waka — Birleşen...

«Senagat” Paýdarlar Täjirçilik Banky ilata edilýän bank hyzmatlaryny hödürleýär!

Her bir raýat bir aýyň dowamynda manat serişdeleriniň  gelip çykyşy tassyklanan  ýagdaýynda,  möçberi  1 000 (bir müň)  ABŞ dollaryna çenli,  halkara  VISA we MASTER bank kartlaryny doldyrmaga  hem-de WESTERN UNION halkara pul gieçirimleri ulgamynyň üsti bilen bökdençsiz...

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýakyn geljekde pudaklar boýunça esasy çäreleriň meýilnamasyna garaldy

27.01.2017

Aşgabat, 27-nji ýanwar (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.01.2017

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine degişli möhüm meselelere garaldy we birnäçe resminamalar kabul edildi....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

13.01.2016

Aşgabat, 13-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň Hökümetiniň 2016-njy ýylda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, milli ykdysadyýetimiziň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

06.01.2017

Aşgabat, 6-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

26.12.2016

Aşgabat, 26-njy dekabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

23.12.2016

Aşgabat, 23-nji dekabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

 

Ilki bilen...

Biziň hyzmatlarymyz