Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa kabul edildi

12.08.2018

Aktau, 2018-nji ýylyň  awgust aýynyň 12-i (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine iş saparyny amala aşyrdy, milli Liderimiz bu ýerde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine gatnaşdy.

...

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň şähergurluşygy bilen tanyşdy we Balkan welaýatyna iş saparyna ugrady

09.08.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  awgust aýynyň 9-н (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň maksady günbatar sebitde milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişiniň barşy...

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň we Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­si

07.08.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  awgust aýynyň 7-i (TDH). Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň we Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

03.08.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  awgust aýynyň 3-i (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda geçen ýedi aýda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

31.07.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  iýul aýynyň 31-i (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzy ykdysady we...

Tä­ze des­ga­lar — mil­li Li­de­ri­mi­ziň dur­muş sy­ýa­sa­ty­nyň da­ba­ra­lan­ma­sy

“Awa­za” mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­nyň şy­pa­ha­na dü­zü­mi­niň üs­tü­ni ýe­ti­ren, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de bi­na edi­len tä­ze des­ga­la­ryň açy­lyş da­ba­ra­la­ry uly baý­ram­çy­ly­ga öw­rül­di.

Ha­...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary

06.07.2018

Aşgabat-Kazan, 2018-nji ýylyň  iýul aýynyň 6-y (TDH). Şu gün günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.

...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

05.07.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  iýul aýynyň 5-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň 2018-nji ýylyň alty aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi. Mejlisde...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

28.06.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  iýun aýynyň 28-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde Prezident maksatnamasynyň,...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

22.06.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň iýun aýynyň 22-i. (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň hem-de kabul edilen beýleki ykdysady we durmuş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine...

Biziň hyzmatlarymyz