Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Aşgabat şäheriniň awtobuslarynyň elektron ýol töleglerini ýola goýmak

Nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak we kämilleşdirmek maksady bilen,  “Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň buýurmasy esasynda çykarylan ýol kartlaryň üsti bilen  Aşgabat şäheriniň awtobuslarynyň ýol töleglerini...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

25.05.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  maý aýynyň 25-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine Prezident maksatnamasyny, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin ýörite mejlisi

22.05.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň  maý aýynyň 22-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Hökümetiň ýurdumyzda sporty ösdürmäge bagyşlanan giňişleýin ýörite mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine şu ýyl geçiriljek has...

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

17.05.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň maý aýynyň 17-si (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine, ýurdumyzy durmuş-...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

11.05.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň maý aýynyň 11-y (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Prezident maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine we döwletimiziň halkyň abadançylygynyň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.05.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň maý aýynyň 4-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine, halkymyzyň abadançylygynyň üpjün...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdy

02.05.2018

Awaza, 2018-nji ýylyň maý aýynyň 2-i (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazaryň türkmen kenarynda täze Halkara deňiz porty dabaraly ýagdaýda ulanmaga berildi.

Bu iri möçberli...

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si

01.05.2018

Awaza, 2018-nji ýylyň maý aýynyň 1-y (TDH). Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Bal­kan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­dan da­şa­ry göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di, on­da Pre­zi­dent mak­sat­na­...

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

29.04.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň aprel aýynyň 29-y (TDH). Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda esasy wakalar ýaýbaňlandy.

Şu günler paýtagtymyza...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

27.04.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň aprel aýynyň 27-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň, ýurdumyzy durmuş we...

Biziň hyzmatlarymyz