Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Abu-Dabi şäherine geldi

14.03.2018

Abu-Dabi, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 14-i (TDH).  Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine geldi.
Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiziň uçary Birleşen Arap...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýte resmi sapary tamamlandy

14.03.2018

El-Kuweýt, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 14-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletine resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Diwanynyň Arap atlarynyň merkezine we “Dar Al-Athar Al-Islamiýa” muzeýine baryp...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary

13.03.2018

Aşgabat- El-Kuweýt, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 13-i (TDH). Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Bu sapar Emiriň — Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabahyň çagyrmagy boýunça amala aşyrylýar.

Türkmen Lideriniň Aziýanyň günorta-günbataryndaky...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

09.03.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 09-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

02.03.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 2-i (TDH). Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň pu­dak­la­ryn­da ge­çen iki aýyň do­wa­myn­da al­nyp bar­lan iş­le­riň jem­le­ri ba­ra­da...

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin sport çärelerine hem-de täze halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

26.02.2018

Türkmenabat, 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 26-y (TDH).Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparynyň çäklerinde welaýatyň dolandyryş merkezinde bina edilen Halkara howa menziliniň açylyş...

Täze transmilli desgalaryň gurluşygyna taryhy badalga berildi

23.02.2018

Mary welaýat- Hyrat-Mary welaýat, 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 23-i (TDH).Şu gün Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda hem-de Owganystanyň Hyrat şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek,...

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si

21.02.2018

Mary, 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 21-i (TDH). Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sa­pa­ry bi­len Ma­ry we­la­ýa­ty­na ug­ra­dy, bu ýer­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di.

Ma­ry şä­he­ri­niň ho­wa men­zi­lin­de döw­...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
​16.02.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 16-y (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan...

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Kabine­ti­niň mej­li­si

09.02.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 9-y (TDH). Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di.On­da ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mä­ge, mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­ny üp...

Biziň hyzmatlarymyz