Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy

20.10.2017

Aşgabat, 20-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri...

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň golf-klubunyň işlemegine badalga berdi

17.10.2017

 

Aşgabat, 17-nji oktýabr (TDH). Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanda ilkinji golf-kluby açyldy.

Dabaranyň barşynda döwlet Baştutanymyz top boýunça ilkinji urgyny edip, Aşgabadyň golf toplumynyň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

13.10.2017

 

Aşgabat, 13-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

11.10.2017

 

Soçi ,11-nji  oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň agza ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Soçi (Russiýa Federasiýasy)...

Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si

09.10.2017

 

Ahal welaýaty,9-njy oktýabr (TDH). Şu gün “Now­ruz ýaý­la­sy­nyň ak öýi” bi­na­syn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da döw­le­ti­mi­ziň we jem­gy­ýe­ti­mi­ziň dur­mu­şyn­da mö­hüm wa­ka bo­lan Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­şu­lu­la­...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň 2017-nji ýylyň geçen dokuz aýy jemi jemlendi

05.10.2017

 

Aşgabat, 5-nji oktýabr (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň şu...

Türkmenistan we Russiýa strategiki hyzmatdaşlyk hakynda şertnama baglaşdylar

02.10.2017

 

Aşgabat, 2-nji oktýabr (TDH). Şu günüň ikinji ýarymynda türkmen paýtagtyna Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen geldi.

Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde RF-yň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti içerksi syýasatyň möhüm meselelerine garady

29.09.2017

 

Aşgabat, 29-njy sentýabr (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň...

Olimpiýa stadionynda V Aziadanyň ýapylyş dabarasy boldy

27.07.2017

 

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi ýapylyş dabarasy boldy.

Şeýle derejedäki we örän giň möçberli çäreleri geçirmek...

Aşgabat şäheriň awtobuslarynyň elektron ýol töleglerini ýola goýmak

25.09.2017

Nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak we kämilleşdirmek maksady bilen,  “Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň buýurmasy esasynda çykarylan ýol kartlaryň üsti bilen  Aşgabat şäheriň awtobuslarynyň ýol töleglerini...

Biziň hyzmatlarymyz