Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

BILDIRIŞ

“Senagat” PTB-y pasport geleşiklerini resmileşdirmek we zähmet haklaryny almak üçin 2017-nji ýylyň 31-nji dekabyryna çenli şenbe, ýekşenbe günleri hem işleýändigini habar berýär.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

15.12.2017

Aşgabat, 15-nji dekabr 2017-nji ýyl. (TDH).  Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryna garaldy

01.12.2017

 

Aşgabat, 1-nji dekabr 2017-nji ýyl. (TDH).  Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

28.11.2017

Mary, 28-nji noýabr 2017-nji ýyl. (TDH).  Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün iş maslahatyny geçirdi. Oňa Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk...

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi 

27.11.2017

Aşgabat, 27-nji noýabr 2017-nji ýyl. (TDH).  Irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş sapary bilen ugrady, bu ýerde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

Türkmenabat şäheriniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar...

Türkmenistanyň Mejlisi 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetini kabul etdi

25.11.2017

Aşgabat, 25-nji noýabr 2017-nji ýyl. (TDH).  Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky, ýigrimi bäşinji maslahaty geçirildi. Onda birnäçe täze kanunlar we kadalaýyn-hukuknamalar kabul edildi. Maslahata gatnaşmaga hökümet agzalary, degişli...

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

24.11.2017

Aşgabat, 24-nji noýabr 2017-nji ýyl. (TDH)  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 

17.11.2017

 

Aşgabat, 17-nji noýabr 2017 ý. (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.11.2017

 

Aşgabat, 10-njy noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary girizildi, şeýle hem...

Türkmenistan – Täjigistan: ikitaraplaýyn we sebit ähmiýetli strategiki hyzmatdaşlyk

02.11.2017

 

Aşgabat-Duşenbe, 2-nji noýabr (TDH). Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Täjigistan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

...

Biziň hyzmatlarymyz