Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler

21.02.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň fewral aýynyň 21-y (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.02.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň fewral aýynyň 15-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

08.02.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň fewral aýynyň 08-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýanwar aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

01.02.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň fewral aýynyň 1-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda geçen ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň netijeleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi hem-de...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

18.01.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 18-i (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirip, hökümet agzalary bilen resminamalaryň taslamalaryny, wajyp meseleleriň birnäçesini, esasy pudaklary...

Ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygy durmuş abadançylygynyň derejesine baglydyr

11.01.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 11-y (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet ykdysady we durmuş syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, täze taslamalara hem-de milli...

Ýurdumyzyň telekeçileri Hormatly Prezidentimiziň olar üçin döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ugur alyp, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda özleriniň saldamly goşantlaryny goşýarlar. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy bilen soňky birnäçe ýyllaryň dowamynda daşary ýurtlardan import edilýän önümleriň ornuny tutýan önümçilikleri ýola goýmak...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.01.2019 ý.

Aşgabat, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 4-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilen täze, 2019-njy ýyldaky ilkinji hökümet mejlisini geçirdi...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

20.12.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 20-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow diplomatik düzümiň wekilleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öň ýanyndaky däp bolan giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

14.12.2018

Aşgabat, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 14-y (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň beýleki maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşyna hem-de...

Biziň hyzmatlarymyz