Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Karzalar

«Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  hususy edara görnüşli taraplara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky  12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda,ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 4-nji martyndaky 85 belgili «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda» Kararyna laýyklykda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermek:
  • oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri  satyn almak üçin ýylyna 1% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
  • maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek  bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýelşdirmek, şeýle hem esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak üçin  ýylyk 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;

Daşary ýurt walýutasynda –  ABŞ-nyň dollary;

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky   12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda, ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Önümçilik, gurluşyk we hyzmatlary bermek üçin ýylyna 9% ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Söwda üçin ýylyna 14% ýeňillikli karzlary 2 ýyl möhleti bilen bermek.

 

 

Biziň hyzmatlarymyz