Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Частным лицам

Hasaplaşyk kassa hyzmatlary

Geçirim amallary

Pul serişdeleriniň aýlawynyň ýokarlanmagy –«Senagat»PTB-nyňişiniň täsirliliginiňesasy görkezijisidir.

«Senagat» PTB-y hasap boýunça aşakdaky görkezilen amallary we onuň hyzmaty bilen baglanyşykly bank hyzmatlaryny amala aşyrýar:

Karzlar

    «Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  fiziki şahslara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

Pul geçirimleri

Ýanardag ulgamy

 Türkmenistanyň Prezidentiniň banklaryň işini halkara derejede alyp barmak boýunça talaplaryna laýykylykda işlenip düzülen “Ýanardag” elektron tölegleriniň ulgamy hereket edýär. Bu ulgam ilatyň Türkmenistanyň çäklerinde nagt pullary tiz geçirmek isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen «Senagat» PTB-yň gatnaşmagynda işlenip.

“Ýanardag” elektron tölegleriniň ulgamy 2003-nji ýylyň 17-nji fewralynda  Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan tassyklanylyp, 2003-nji ýylyň 24-nji fewralynda herekete girizildi.

«Altyn asyr» bank karty

«Senagat»  Paýdarlar Täjirçilik banky Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 3-nji oktýabryndaky № 13240 we 2012-nji ýylyň 6-njy iýulyndaky № 12429 belgili Kararlaryny ýerine ýetirmek we milli manadymyzyň hümmetini ýokarlandyrmak, onuň durnuklylygyny ýokarlandyrmak, nagt däl görnüşindäki milli manatdaky bank kartlarynyň hyzmatlarynyň ulgamyny giňeltmek  boýunça öňünde goýlan meseleleri çözmek maksady bilen 2009-njy ýylyň başyndan ýörite “Altyn asyr” atly  plastik kartlaryny girizdi. Bu ulgam Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan hödürlenildi.

Ilatyň goýumlary

«Senagat»PTB-y üçin ilatyň goýumlaryny çekmek bank amallarynyň wajyp görnüşleriniň biri bolup durýar.

Häzirki wagtda «Senagat» PaýdarlarTäjirçilikbanky ilatyň serişdelerini dürli görnüşli depozit goýumlaryna çekmek boýunça amallary amala aşyrýar we olary çykarmagyň tertibiniň nukdaý nazaryndan seredeniňde, iki sany esasy toparlara bölüp bolýar :

а) berilmegi talap edilýänçä goýumlar

б) möhletleýin depozit goýumlary.

«Senagat»  PTB-y oňa tabşyrylan pul serişdeleriniň doly abatlygyny we goýumçynyň ilkinji talaby boýunça berilmegini kepillendirýär.

Biziň hyzmatlarymyz