Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Малому бизнесу

Altyn asyr bank kartlary

«Senagat»  Paýdarlar Täjirçilik banky Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 3-nji oktýabryndaky № 13240 we 2012-nji ýylyň 6-njy iýulyndaky № 12429 belgili Kararlaryny ýerine ýetirmek we milli manadymyzyň hümmetini ýokarlandyrmak, onuň durnuklylygyny ýokarlandyrmak, nagt däl görnüşindäki milli manatdaky bank kartlarynyň hyzmatlarynyň ulgamyny giňeltmek  boýunça öňünde goýlan meseleleri çözmek maksady bilen 2009-njy ýylyň başyndan ýörite “Altyn asyr” atly  plastik kartlaryny girizdi. Bu ulgam Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan hödürlenildi.

Bank kepillikleri

KEPILLIKLERIŇ ESASY GÖRNÜŞLERI

· TÖLEG KEPILLIGI–prinsipalyň (alyjynyň) haýyş etmegi boýunça benefisiaryň (satynynyň, getirip tabşyryjynyň we başg.) haýryna getirip tabşyrylan (düşürilen) harydyň (ýerine ýetirilen hyzmatlaryň, edilen işleriň) tölegi boýunça öz borçnamalaryny ýerien ýetirip bilmedik ýagdaýynda soňka tölegleri geçirmek boýunça bankyň kepillikleri;

Faktoring

Faktoring – puly talap etmegiň ýerini çalyşmak boýunça kreditleşdirmekden ybarat bolup, onda Bank pul serişdesini müşderiniň dolandyrmagyna berýär, müşderi bolsa, puly talap etmek hukugyny üçünji tarapa çalyşýar.

Faktoringe mümkinçilik bermegiň şertleri:

Kreditleşdirmegiň walýutasy

manat

Kreditleşdirmegiň möhleti

180 gün

Üpjünçilik

Müşderiniň çalşylan şertnama boýunça gelip gowuşýan pul

Karzalar

«Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  hususy edara görnüşli taraplara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

Hasaplaşyk kassa hyzmatlary

Geçirim amallary

Pul serişdeleriniň aýlawynyň ýokarlanmagy –«Senagat»PTB-nyňişiniň täsirliliginiňesasy görkezijisidir.

«Senagat» PTB-y hasap boýunça aşakdaky görkezilen amallary we onuň hyzmaty bilen baglanyşykly bank hyzmatlaryny amala aşyrýar:

Biziň hyzmatlarymyz