Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Factoring

Faktoring – puly talap etmegiň ýerini çalyşmak boýunça kreditleşdirmekden ybarat bolup, onda Bank pul serişdesini müşderiniň dolandyrmagyna berýär, müşderi bolsa, puly talap etmek hukugyny üçünji tarapa çalyşýar.

Faktoringe mümkinçilik bermegiň şertleri:

Kreditleşdirmegiň walýutasy

manat

Kreditleşdirmegiň möhleti

180 gün

Üpjünçilik

Müşderiniň çalşylan şertnama boýunça gelip gowuşýan pul

Maliýeleşdirýän bankyň tölegi

Çalşylýan pul talapynyň jeminiň 80% çenli göwrüminde

Biziň hyzmatlarymyz