Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Karzlar

            «Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  hususy edara görnüşli taraplara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky № 12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda,ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 6-njy martyndaky № 12890 belgili «Oba hojalyk önümlerini öndürijilere maliýe goldawyny bermek baradaky» Kararyna laýyklykda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermek:
  • Oba hojalyk tehnikasyny, gurallary we öwseleleri, suw toplaýjy tehnikany, enjamy, suwarmak üçin suw beriji ulgamy satyn almak üçin ýylyna 1% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Oba hojalyk ulgamynda oba hojalyk önümlerini öndürmek, saklamak we täzeden işlemek bilen baglanyşykly maýa goýum taslamalaryny maliýelşdirmek we hem-de oba hojalyk işlerini ýerine ýetirmek üçin ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
  •  

Biziň hyzmatlarymyz