Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 8-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary

07.11.2019

Rim, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 7-i (TDH). Düýn resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konte, şeýle hem bu ýurduň Prezidenti Serjio Mattarella bilen...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019

Aşgabat-Rim, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 6-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Birnäçe...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

01.11.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 1-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna

Eziz watandaşlar!
Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň — manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 26 ýyllygy bilen tüýs...

TÜRKMENISTANYŇ STRATEGIK UGRY:

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞ

Durnukly ykdysady ösüşi saklamak we ykdysadyýetiň innowasion mümkinçiliklerini işjeňleşdirmek maksady bilen, «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda» goýlan maksatlar we wezipeler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, dünýä...

Aşgabat Jarnamasy - strategik ykdysady hyzmatdaşlygy

2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň jemleri boýunça möhüm resminamanyň - GDA gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady...

Ikitaraplaýyn Ýapon-türkmen dost-doganlyk gatnaşygy

2019-njy ýylyň 21-23-nji oktýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýa bolan iş sapary iki ýurduň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly we oňyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň hem-de ösdürmegiň ýolunda netijeli ädim boldy, muňa saparyň baý mazmunly,...

Ykdysadyýetimizde nagt däl hasaplaşyklaryň ähmiýeti

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň barha pugtalandyrylmagyna, döwletimiziň synmaz binýadynyň berkidilmegine gönükdirilen işleriň toplumlaýyn esasda durmuşa geçirilýän döwrüdir. Döwrüň ösüş ýollary bilen ynamly öňe gitmek strategiýasyny saýlap alan...

Milli ykdysadyýetimizdäki täzelikler

Milli ykdysadyýetimizi köpugurly esasda ösdürmek ugrunda halkara we sebit ähmiýetli taslamalaryň amala aşyrylmagy, munuň özi sanly ykdysadyýete geçilýän döwründe ykdysady bähbitleri artdyrmak meselelerinde aýratyn ähmiýete eýedir.

Ýurdumyz jemi içerki önümiň ösüş depgini boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda...

Biziň hyzmatlarymyz