Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

13.12.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 13-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem birnäçe...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

06.12.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 6-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, milli...

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

05.12.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 5-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda milli ykdysadyýetiň, şeýle hem aýry-aýry...

Türkmenistanyň Mejlisi 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetini kabul etdi

30.11.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 30-y (TDH). Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň sekizinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Biziň sebitimiz - dünýä ähmiýetli energetika we ulag-üstaşyr merkezi

29.11.2019

Daşkent-Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 29-y (TDH). Özbegistan Respublikasynda iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Daşkent şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýa...

Türkmen-özbek gatnaşyklary — hoşniýetli goňşuçylygyň we netijeli hyzmatdaşlygyň nusgasy

28.11.2019

Aşgabat-Daşkent, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 28-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň dowamynda netijeli türkmen-özbek gatnaşyklaryny mundan beýläk-de...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

27.11.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 27-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanylan taslamalaryna garaldy, şeýle hem döwlet syýasatyna degişli käbir...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

22.11.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 22-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 15-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine hem-de geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň we...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 8-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe...

Biziň hyzmatlarymyz