Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Karzlar

    «Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  fiziki şahslara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 2-nji sentýabryndaky  11817 belgili"Türkmenistanda ýaş çatynjalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk gowulandyrmak baradaky"Kararyna laýyklykda, ýaş çatynjalara jemi bahasy 6000 manatdan geçmeýän zerur öý goşlaryny we durmuş maksatly harytlary almak üçin ýylyna 1 % ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Önümçilik maksatlary üçin (çig maly, enjamy we tehnologiýalary satyn almak) ýylyna10% ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Önümçiik binalaryny gurmak, täzeden gurmak we düýpli abatlamak üçin ýylyna 11% ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Gurluşyk tehnikasyny we ýük awtoulaglaryny almak üçin ýylyna 12% ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Söwda üçin ýylyna15% ýeňillikli karzlary 2 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Hyzmatlary bermek üçin ýylyna 14% ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Maldarçylygy ösdürmek üçin ýylyna 10% ýeňillikli karzlary 2 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Faktoring amallary ýylyna 15 %ýeňillikli karzlary bermek;
  • Alyjylar karzlary nagt däl görnüşde 30 000 manada çenli ýylyna 15 % ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
  • Ipoteka üçin ýylyna 8 % ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;

 

 

 

Biziň hyzmatlarymyz