Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Karzalar

Senagat” PTB-niň önümçilik karz goýumlary barada.

"Senagat“ Paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ykdysadyýetiñ döwlete dahylsyz bölegine hyzmat etmek boýunça karz syýasaty ykdysadyýetiň hususy bölegindäki edara görnüşli we şahsy taraplaryň, ýagny hususy kärhanalaryň, telekeçileriň we raýatlaryň isleglerini kanagatlandyrmaga gönükdirilýär we bankyň karzlaşdyrmak işi boýunça kabul edilen karz syýasaty esasynda alnyp barylýar.

Bank öz karz syýasatyna laýyklykda haryt bazaryny ýerli önümlerden doldurmak we täze iş ýerlerini döretmek bilen bagly hususy kärhanalara we telekeçilere önümçilik ugurlary boýunça karz isleglerini kanagatlandyrmak üçin amatly şertleri döretmek bilen karz hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Häzirki wagtda müşderileriň karz serişdelerine bolan isleglerine görä, hususy edara görnüşli we hususy telekeçilere bank şu aşakdaky önümçilik karzlaryň görnüşlerini hödürleýär:

 

 • “Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň iýul aýynyň 20-sindäki 12446-njy belgili kararyna laýyklykda önümçiligi we bäsdeşligi ösdürmek, karz taslamalary ýeñillikli uzak möhletli– ýeňillikli 5%, möhleti esasy serişdelere maýa goýmak üçin 10 ýyla çenli we dolanyşyk serişdelerini edinmek üçin 1 ýyla çenli.

 • „Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda“ Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabynda çykaran 942-nji kararyna laýyklykda oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermegiň möhletleri we göterimleri şu aşakdaky tertipde kesgitlenilýär:

1) oba hojalyk önümlerini öndürijilere oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýan ekskowatorlary hem-de buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin ýyllyk 1 göterim bilen, olaryň ulanyş möhletinden ugur alyp, 10 ýyla çenli möhlete her ýylda deň paýlarda gaýtarmak şertinde;

2) maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek, şeýle hem esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak üçin ýyllyk 5 göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete.

 • Önümçilik maksatlaryna bankyň öz we çekilen serişdeleriniň hasabyna (enjamy, çig maly, tehnologiýany satyn almak üçin) – 8%, möhleti - 5 ýyla çenli.

 

Önümçilik işleri ýerine ýetirmek maksady bilen, karz pul serişdelerini almak üçin müşderi şu aşakdaky sanaw boýunça resminamalary tabşyrmaly:

 

 1. Karz arzasy- anketa;

 2. Amala aşyrýan işiniň suratyny we işden gazanjak peýdasynyň boljak

çykdaýjylary ödejekdigini hasaplap (karzyň gaýtarylyş tertibi, pul akymynyň

aýlanyşygy) iş meýilnamasynda görkezmeli;

 1. Gollaryň we möhür yzlarynyň nusgalarynyň kartoçkasy kepillendiriş edarasy

tarapyndan kepillendirilmeli;

 1. Hukuk belleýji resminamalar:

 • Karz alyjynyň bellige alyş şahadatnamasy, patenti azyndan 6 aý möhletli we

alyp barýan işi karz işine laýyk bolmaly;

 • Karz alyjynyň pasport göçürmesi;

 • Alyp barýan işiniň Ygtyýarnamasynyň göçürmesi (gerek bolan ýagdaýda)

 1. Maliýe resminamalary:

 • Salgyt gullugy tarapyndan bellenen soňky hasabat döwrüniň girdejisi barada deklarasiýa;

 • Karzlaşdyryljak işiniň (önümçilik jaýy, ammar we ş.m.) ýerleşýän ýeri hakda onuň kärende şertnamasy, ýa-da hususy eýeçiligine degişliligini tassyklaýan resminamalar;

 1. Karz üpjünçiligiň (girewiň) hususy eýeçiligine degişlidigi hakda we onuň

töleg resminamalary, şol sanda:

 • Karz alyjynyň girewine hödürleýän haryt-maddy gymmatlyklarynyň sanawy we suratlary;

 • Tükelleýiş işiniň we öý kitabynyň (gozgalmaýan emläk girewine alynanda) göçürmeleri, ulag serişdeleri alynanda – bellige alynanlygy hakynda güwanamanyň (tehpasport) göçürmesi;

7. Zamunçy tarapyndan tabşyrmaly resminamalary:

 1. Fiziki taraply zamunçyň tabşyrmaly resminamalary:

 • Girew bermäge razylygy barada arza;

 • Pasport göçürmesi;

 • Girew emläginiň hususy eýeçiligine degişlidigini tassyklaýan resminama;

 1. Ýuridiki taraply zamunçyň tabşyrmaly resminamalary:

 • Girew bermäge razylygy barada arza;

 • Girewine emläkleri goýmaga we resminamalara gol çekmäge razydyklary

barada Hojalyk jemgyýetiniň (eger-de karz alyjy JÇB, HJ we ş.m.

bolsa)esaslandyryjylaryň geçirýän ýygnagynyň beýany;

 • Girew emlägiň hususy eýeçiligine degişlidigini tassyklaýan resminamalary;

8. Karz serişdeleriň hasabyna satyn alýan harydynyň şertnamasy we beýleki

maglumatlary (hasap fakturalary, laýyklyk sertifikaty, gümrükhana

jarnamasy).

9. Tebigaty goraýyş ministrligi tarapyndan berilýän ekologik barlagynyň netijesi

(ekologik pasporty);

10. Goşmaça müşderi barada maglumat (arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna

garşy göreşmek gullugy tarapyndan berilýän kepilnama, howpsuzlyk

sertifikaty, hyzmatlaryň laýyklyk sertifikaty).

 

Müşderiden goşmaça maglumatlar talap edilip biliner.

Kabul edilýär: 9.00 - 18.00. Arakesme 13.00 - 14.00.

 

Biziň salgymyz:

 

Senagat” PTB-niň Aşgabat şäherindäki “Dostluk” şahamçasy

Aşgabat ş., Atatürk köçesiniň 69-njy jaýy.

Karz we goýum bölümi: Telefon: (993)(12) 48-64-21, 48-64-20.

 

Senagat” PTB-niň Aşgabat şäherindäki “Galkynyş” şahamçasy

Aşgabat ş., Oguzhan köçesiniň, 122-nji jaýy.

Karz we goýum bölümi: Telefon: (993)(12) 95-54-81, 95-54-67.

 

Senagat” PTB-niň Ahal welaýat şahamçasy.

Änew şäheri, Gurbansoltan eje şaýolunyň 8-nji jaýy.

Karzlasdyrma bölümi: Telefon: (993)(137 ) 35-8-54, 33-4-70.

 

Senagat” PTB-niň Balkan welaýat şahamçasy.

Balkanabat şäheriniň 225-nji ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 21-nji jaýy.

Karzlaşdyrma bölümi: (+993)(222) 5-96-05, 5-99-28.

Senagat” PTB-niň Balkanabat şäher şahamçasy.

Balkanabat ş., 233-nji ýaşaýyş jaý toplumy, Allaberdiýew köçesiniň 6-njy jaýy.

Karzlaşdyrma bölümi: (+993)(222) 5-90-06, 5-99-70.

 

Senagat” PTB-niň Balkan welaýatynyň Serdar şahamçasy.

Serdar ş., Türkmenbaşy köçesiniň 2-nji jaýy.

Karzlaşdyrma bölumi : Telefon: (+993)(246) 5-45-51, 5-23-61.

 

Senagat” PTB-niň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy

şäherindäki “Ýanardag” şahamçasy.

Türkmenbaşy ş., Azatlyk köçesiniň 35-nji”b” jaýy.

Karzlaşdyrma bölumi : Telefon: (+993)(243) 2-16-92, 2-16-05.

Senagat” PTB-niň Daşoguz welaýat şahamçasy.

Daşoguz ş., Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy köçesiniň, 2-jaýy.

Karzlaşdyrma bölümi: Telefon:(+993)(322) 9-10-27; 9-37-96.

 

Senagat” PTB-nyň Daşoguz şäher şahamçasy.

Daşoguz ş., Al-horezmi köçesiniň 15/1-nji jaýy.

Karzlaşdyrma bölumi:Telefon: (+993)(322) 9-20-39.

 

Senagat” PTB-niň Lebap welaýat şahamçasy.

Türkmenabat ş.,Gurbansoltan eje şaýolunyň, 138-nji jaýy.

Karzlaşdyrma bölumi: Telefon: (+993)(422) 3-26-23.

 

Senagat” PTB-niň Lebap welaýatynyň

Türkmenabat şäher şahamçasy.

Türkmenabat ş., S.A .Nyýazow şaýolunyň, 155-nji jaýy.

Karzlaşdyrma bölumi: Telefon: (+993)(422) 2-21-85.

 

Senagat” PTB-niň Mary welaýat şahamçasy.

Mary ş., Mollanepes köçesiniň 48-nji jaýy.

Karzlaşdyrma bölumi:Telefon: (+993)(522) 6-74-59.

 

Senagat” PTB-niň Mary şäher şahamçasy.

Mary ş., 19-njy Fewral köçesiniň 3-nji “a” jaýy.

Karzlaşdyrma bölumi: Telefon: (+993)(522) 6-32-78.

«Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  hususy edara görnüşli taraplara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky  12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda,ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 4-nji martyndaky 85 belgili «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda» Kararyna laýyklykda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermek:
 • oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri  satyn almak üçin ýylyna 1% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
 • maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek  bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýelşdirmek, şeýle hem esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak üçin  ýylyk 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;

Daşary ýurt walýutasynda –  ABŞ-nyň dollary;

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky   12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda, ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;
 • Önümçilik, gurluşyk we hyzmatlary bermek üçin ýylyna 9% ýeňillikli karzlary 3 ýyl möhleti bilen bermek;
 • Söwda üçin ýylyna 14% ýeňillikli karzlary 2 ýyl möhleti bilen bermek.

 

 

Biziň hyzmatlarymyz