Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Частным лицам

Sarp ediş maksatlary üçin karzlar

Sarp ediş maksatlary üçin karza ýüz tutmak üçin zerur resminamalar

Resminamalary ýüklemek

2 МБ.
gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.

Hasaplaşyk kassa hyzmatlary

Geçirim amallary

Pul serişdeleriniň aýlawynyň ýokarlanmagy –«Senagat»PTB-nyňişiniň täsirliliginiňesasy görkezijisidir.

«Senagat» PTB-y hasap boýunça aşakdaky görkezilen amallary we onuň hyzmaty bilen baglanyşykly bank hyzmatlaryny amala aşyrýar:

Karzlar

    «Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  fiziki şahslara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

Pul geçirimleri

Ýanardag ulgamy

 Türkmenistanyň Prezidentiniň banklaryň işini halkara derejede alyp barmak boýunça talaplaryna laýykylykda işlenip düzülen “Ýanardag” elektron tölegleriniň ulgamy hereket edýär. Bu ulgam ilatyň Türkmenistanyň çäklerinde nagt pullary tiz geçirmek isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen «Senagat» PTB-yň gatnaşmagynda işlenip.

“Ýanardag” elektron tölegleriniň ulgamy 2003-nji ýylyň 17-nji fewralynda  Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan tassyklanylyp, 2003-nji ýylyň 24-nji fewralynda herekete girizildi.

«Altyn asyr» bank karty

Hormatly “Altyn asyr” bank kartlarynyň eýeleri!

 

“Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky, “Altyn asyr” bank kartyny howpsuz ulanmagyň ygtybarlygyny we goraglylygyny üpjün etmek üçin şu aşakdaky kadalary berjaý etmelidigini ýatladýar:

  • Öz bank kartyňyzy keseki adamlaryň ulanmagyna ýol bermezligi;

Ilatyň goýumlary

«Senagat»PTB-y üçin ilatyň goýumlaryny çekmek bank amallarynyň wajyp görnüşleriniň biri bolup durýar.

Häzirki wagtda «Senagat» PaýdarlarTäjirçilikbanky ilatyň serişdelerini dürli görnüşli depozit goýumlaryna çekmek boýunça amallary amala aşyrýar we olary çykarmagyň tertibiniň nukdaý nazaryndan seredeniňde, iki sany esasy toparlara bölüp bolýar :

а) berilmegi talap edilýänçä goýumlar

б) möhletleýin depozit goýumlary.

«Senagat»  PTB-y oňa tabşyrylan pul serişdeleriniň doly abatlygyny we goýumçynyň ilkinji talaby boýunça berilmegini kepillendirýär.

Biziň hyzmatlarymyz