Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Корпоративным клиентам

«Altyn asyr» bank karty

Hormatly “Altyn asyr” bank kartlarynyň eýeleri!

“Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky, “Altyn asyr” bank kartyny howpsuz ulanmagyň ygtybarlygyny we goraglylygyny üpjün etmek üçin şu aşakdaky kadalary berjaý etmelidigini ýatladýar:

  • Öz bank kartyňyzy keseki adamlaryň ulanmagyna ýol bermezligi;

Factoring

Faktoring – puly talap etmegiň ýerini çalyşmak boýunça kreditleşdirmekden ybarat bolup, onda Bank pul serişdesini müşderiniň dolandyrmagyna berýär, müşderi bolsa, puly talap etmek hukugyny üçünji tarapa çalyşýar.

Faktoringe mümkinçilik bermegiň şertleri:

Kreditleşdirmegiň walýutasy

manat

Kreditleşdirmegiň möhleti

180 gün

Üpjünçilik

Müşderiniň çalşylan şertnama boýunça gelip gowuşýan pul

Karzlar

            «Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  hususy edara görnüşli taraplara aşakdaky görnüşlerdäki kreditleri (karzlary) hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

Biziň hyzmatlarymyz