Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Малому бизнесу

Altyn asyr bank kartlary

Nagt däl hasaplaşyklary kämilleşýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysady we durmuş taýdan barha kuwwatlanýan ýurdumyzda halkymyzyň bank hyzmatlarynyň mümkinçiliklerinden ösen döwrüň talaplaryna laýyklykda peýdalanyp bilmegi üçin giň mümkinçilik döredilýär. Bu işleriň ählisi halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek ugrunda uly tagallalar edýän Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgesiniň durmuşymyzyň ähli ugurlarynda öz beýanyny tapýandygyna şaýatlyk edýär.

Bank kepillikleri

KEPILLIKLERIŇ ESASY GÖRNÜŞLERI

· TÖLEG KEPILLIGI–prinsipalyň (alyjynyň) haýyş etmegi boýunça benefisiaryň (satynynyň, getirip tabşyryjynyň we başg.) haýryna getirip tabşyrylan (düşürilen) harydyň (ýerine ýetirilen hyzmatlaryň, edilen işleriň) tölegi boýunça öz borçnamalaryny ýerien ýetirip bilmedik ýagdaýynda soňka tölegleri geçirmek boýunça bankyň kepillikleri;

Faktoring

Faktoring – puly talap etmegiň ýerini çalyşmak boýunça kreditleşdirmekden ybarat bolup, onda Bank pul serişdesini müşderiniň dolandyrmagyna berýär, müşderi bolsa, puly talap etmek hukugyny üçünji tarapa çalyşýar.

Faktoringe mümkinçilik bermegiň şertleri:

Kreditleşdirmegiň walýutasy

manat

Kreditleşdirmegiň möhleti

180 gün

Üpjünçilik

Müşderiniň çalşylan şertnama boýunça gelip gowuşýan pul

Karzalar

Senagat” PTB-niň önümçilik karz goýumlary barada.

"Senagat“ Paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ykdysadyýetiñ döwlete dahylsyz bölegine hyzmat etmek boýunça karz syýasaty ykdysadyýetiň hususy bölegindäki edara görnüşli we şahsy taraplaryň, ýagny hususy kärhanalaryň, telekeçileriň we raýatlaryň isleglerini kanagatlandyrmaga gönükdirilýär we bankyň karzlaşdyrmak işi boýunça kabul edilen karz syýasaty esasynda alnyp barylýar.

Hasaplaşyk kassa hyzmatlary

Geçirim amallary

Pul serişdeleriniň aýlawynyň ýokarlanmagy – «Senagat» PTB-nyň işiniň täsirliliginiň esasy görkezijisidir.

«Senagat» PTB-y hasap boýunça aşakdaky görkezilen amallary we onuň hyzmaty bilen baglanyşykly bank hyzmatlaryny amala aşyrýar:

Biziň hyzmatlarymyz